Mobil:    06 (30) 229-1999 (hétköznap 10-17 óráig hívható)
E-mail:  
Webáruházunkban regisztráció nélkül is vásárolhat!

 
 

 

 

 


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


Bevezetés

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webshopunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (www.lajko-hangszer.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Az Általános Szerződési Feltételek kizárólag az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkoznak: egyrészről a Lajkó-Hangszer.hu-ra (a továbbiakban Webáruház) és a vele kapcsolatba lépő vásárlóra, illetve a www.lajko-hangszer.hu honlap használóira (a továbbiakban Vevő, Felhasználó).

 


Szolgáltató adatai:

Cégnév: Lajkó Hangszer
Üzletvezető: Lajkó Zoltán e.v.
Székhely: Magyarország. 8600. Siófok, Tanácsház u. 18.
Webcím: www.lajko-hangszer.hu
E-mail: info@lajko-hangszer.hu
Telefon: (+36) 84 313 706, (+36) 30 229 1999
Nyitva tartás: H-P: 10-12 és 14-17
Adószám: 75042804-234
Engedélyszám: ES-273898
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Polgármesteri Hivatal, Siófok
A hivatal címe: 8600 Siófok, Fő tér 1.
Központi hívószáma: 84/504-100

A tárhely-szolgáltató neve, elérhetőségei:

Cég neve: DotRoll Kft.
Cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (Albertirsai út 3-11.), Magyarország
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf.: 663, Magyarország
Adószám: 13962982-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
Bejegyezte a Fővárosi Bíróság
Telefon: +36-1-432-3232

Szerződés nyelve: Magyar

 


Alapvető rendelkezések

A Honlapon bemutatott árukínálat nem képez Webáruházra nézve jogilag kötelező érvényű ajánlattételt, hanem egy, a termékválaszték bemutatására szolgáló, nem kötelező érvényű internetes katalógust. Az ebben szereplő információk, paraméterek, képek, árak és kaphatósági adatok tájékoztató jellegűek, Webáruház az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja.

Vevő az Üzletben és a Honlapon történő vásárlással és rendeléssel az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. Vevő tudomásul veszi, hogy a végrehajtott megrendelés következményeként a megrendelt termékre közötte és az Webáruház között adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

A jelen Szabályzat 2015. április 21. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 


Felelősség

Ön a Webáruházat kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Lajkó Hangszer nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Lajkó Hangszer kizár minden felelősséget a Webáruház használói által tanúsított magatartásért. Ön köteles gondoskodni arról, hogy a Webáruház használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Ön teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Lajkó Hangszer ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Webáruház használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Lajkó Hangszer jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Lajkó Hangszer jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Lajkó Hangszer nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Ön elfogadja, hogy a Webáruház használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység az Ön államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben Ön a Webáruházon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Lajkó Hangszer számára. Ha a Lajkó Hangszer jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 


Szerzői jogok

Miután a www.lajko-hangszer.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a www.lajko-hangszer.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A www.lajko-hangszer.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A www.lajko-hangszer.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  Kereskedelmi felhasználás, más kereskedők oldalaira átmásolt tartalmak:

 
  Az oldalon található képek, különösen a termékleírások szigorúan saját szellemi tulajdonnak minősülnek!
  TILOS az oldalon található bármilyen képet, vagy termékleírást más kereskedők oldalain feltüntetni, vagy bármilyen formában átvenni!

  Az ilyen jellegű tevékenységet automatikus szoftverekkel, folyamatosan ellenőrizzük, és ha ilyet tapasztalunk, a szükséges jogi lépéseket azonnal megtesszük!

 
A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Lajkó Hangszer a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Webáruházon, valamint a Webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Webáruház tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Lajkó Hangszer előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Lajkó Hangszer előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Webáruház használata, illetve az ÁSzF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Lajkó Hangszer előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Lajkó Hangszer fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a lajko-hangszer.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Lajkó Hangszer által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a lajko-hangszer.hu adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Lajkó Hangszer külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Lajkó Hangszer által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a lajko-hangszer.hu adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Lajkó Hangszer a Szolgáltatás igénybevétele során az Ön által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

 

Megvásárolható termékek köre

A megjelenített termékekre vonatkozó árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, tulajdonságainak leírását, valamint fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség, az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató megkülönböztetően jelzi azt: a korábbi ár áthúzva jelenik meg a kedvezményes ár mellett.

Szolgáltató által forgalmazott termékek mennyisége folyamatosan változik, a megrendelések teljesíthetősége függ a nagykereskedés raktárkészletétől is, így esetlegesen nem teljesíthető megrendelések is előfordulhatnak.

Az akciós termékek esetében mindig a készlet erejéig tudjuk garantálni a kiszállítást, így a készleten felüli (esetleges rendszerfrissítések előtti) rendeléseket nem áll módunkban teljesíteni.

 

 

Regisztráció

A Webáruház tartalmának jelentős része elérhető bárki számára, regisztráció nélkül és a vásárlásnak sem feltétele az érvényes regisztráció. Azonban, ha Ön regisztrálni kíván a Webáruházba, akkor a következő adatokat kell megadnia:

Az Ön neve
Az Ön e-mail címe
Egy Ön által tetszőleges választott jelszó, amely tartalmaz legalább egy nagy betűt, és egy számot.

A regisztráció sikeréről a Lajkó Hangszer e-mailben tájékoztat.

Ön jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info"kukac"lajko-hangszer.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Lajkó Hangszer köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ön felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Ön a felelős. Amennyiben Ön tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Lajkó Hangszert bármelyik elérhetőségen.
Ön vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

 

Rendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, praktikus lehet a regisztráció elvégzése.
Regisztráció előnye: a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos: ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.
Ha regisztrált vásárlónk, kérem, jelentkezzen be a webshopb-ba!


1. Nyissa meg az Önnek tetsző termék lapját
2. Állítsa be a megvásárolni kívánt termék darabszámát, majd a "Kosárba rak" feliratú gombbal helyezze a kosárba
3. Ha további termékeket is szeretne vásárolni, válassza a "Vásárlás folytatása" gombot és tovább nézelődhet, majd a jobb felső "Kosár" ikonra kattintva tekintheti meg bevásárlókosara tartalmát, valamint innen léphet a pénztárhoz a vásárlás befejezéséhez
4. Ha az előbb a "Menjünk a pénztárhoz" gombot választotta, rögtön látja a bevásárlókosár tartalmát, ahol látszik a termék fotója, neve, egységára, mennyisége és a részösszege.
Itt még módosítható a tartalom:
- átírhatja a termék darabszámát, majd a "Bevásárlókosár frissítése" gomb megnyomása után láthatja az újraszámolt összeget
- ha többféle termék is van a kosarában és ki akar venni egyet, a sor végén található szemetes ikon megnyomásával eltávolíthatja azt
- kiürítheti az egész kosarat vagy
- visszatérhet a "Vásárlás folytatása" gombbal a webáruházba, ha elfelejtett valamit és kosara tartalma ugyanúgy megmarad
5. Ha kosarában mindent rendben talált, lépjen tovább a "Tovább a pénztárhoz" gombbal
6. A Pénztár oldalon töltse ki a mezőket: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, cím, város, irányítőszám, ország, telefonszám. Ezek lesznek az Ön számlázási és szállítási adatai.
7. Amennyiben a szállítási címnek másik címet szeretne megadni, vegye ki a pipát a "Szállítás erre a címre" felirat előtt és további kitöltendő mezők jelennek meg a szállítási címre vonatkozóan
8. Válasszon szállítási/átvételi módot
9. Válasszon fizetési módot
10. Ha szeretne nekünk üzenetet, megjegyzést küldeni, a "Jegyzet" szó melletti plusz jelre kattintva megteheti
11. A "Végösszeg" alatti "A rendelési feltételeket elfogadom" kockát pipázza be, amennyiben egyetért
12. Nyomja meg a "LEADOM A RENDELÉST" gombot


A webáruház felületén a megrendelés sikeres elküldését követően megjelenik a rendelési azonosítója, mely a vásárlását egyértelműen azonosítja. A rendelési azonosítót a visszaigazoló e-mailben is elküldjük és a visszaigazoló e-mail tartalmazni fogja a megvásárolni kívánt termékeket, és minden más adatot is, amit a rendelés során megadott. Ekkor Ön és a Lajkó Hangszer között szerződés jön létre, ami írásba foglaltnak minősül. Ez a szerződés kizárólag a visszaigazoló e-mail formájában kerül iktatásra.

Ha bármilyen hibát talál a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, vagy 3 órán belül nem kapja meg azt, akkor kérjük mielőbb jelezze ezeket a lajko-hangszer.hu ügyfélszolgálatának, hogy elvégezhessük a szükséges módosításokat.

A beérkezett megrendelését nemcsak e-mailben, hanem telefonon is visszaigazoljuk az adatokat egyeztetése és az esetleges félreértések elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-18 óráig. Ezen időponton kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, viszont annak feldolgozása az azt követő napon, nyitva tartási időben kerül sor.

Ügyfélszolgálatunk 3 munkanapon (!) belül minden esetben e-mailben és telefonon is visszaigazolja a megrendelését és jelzi, hogy mikor tudja teljesíteni azt. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Webáruház fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben (pl., ha a megrendelt termék nem hozzáférhető vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni), ebben az esetben Webáruház haladéktalanul értesíti Vevőt és a megrendeléssel kapcsolatban teljesített fizetéseket haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek.

Amennyiben nem minden termék áll rendelkezésre, Vevő kérhet résszállítást a rendelkezésre álló termékekre. Webáruház jogosult előleget kérni Vevőtől azon termékekre, amelyeket kifejezetten Vevő rendelésére szerez be, egyébként raktáron nem tart.

Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

 

Fizetési módok

Webáruházunkban az alábbi fizetési módok közül választhat:

1. Személyes átvétel üzletünkben: a megrendelt terméket átveheti üzletünkben, nyitvatartási időben. Üzletünkben készpénzzel fizethet.

2. Utánvét: amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor, a megadott szállítási címen kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétes” fizetési módot. A csomag átvételekor a futárnak kell készpénzben fizetni. Kérjük, fizetés előtt győződjön meg a termék csomagolásának sértetlenségéről, illetve a számlán szereplő összeg helyességéről.

3. Előreutalás: lehetősége van banki átutalással kifizetni a termék ellenértékét. Ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb. Az áru kiszállítását megelőzően bankszámlánkra meg kell érkeznie az Ön utalásának. FIGYELEM! Addig semmiképpen ne utaljon előre, míg webáruházunk nem küldi meg Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat, a pontos összeget és egyéb tudnivalókat.

 

 

Szállítás

A megrendelt termékek kiszállításáról a DPD futárszolgálat (és esetenként az MPL postafutár) gondoskodik Magyarország egész területén. A termék kizárólag arra a címre kerül kiszállításra, amelyet a Vevő a megrendelés során megad. A hibásan megadott cím miatt bekövetkezett károkért a Lajkó Hangszer nem vállal felelősséget. Kérjük, minden esetben olyan címet adjon meg szállítási címnek, ahol a megadott időpontban elérhető, pl. akár munkahelyi címet, amennyiben ott van lehetősége átvenni a csomagot.

A csomagok kézbesítése MUNKANAPOKON történik 8-18 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik a megadott címen, a futár később megkísérli a kézbesítést, de Ön is kapcsolatba tud lépni a futárcéggel és pontosítani a kiszállítás időpontját. A futárszolgálat elérhetősége: 06 (1) 501 6200 vagy 06 (1) 501 6204, weben: www.dpd.hu, e-mailen: dpd@dpd.hu. A küldemény csomagszámát e-mailben kapja meg, melynek alapján a csomag teljes életciklusa nyomon követhető a DPD weboldalán. A szállítási idő 1-2 munkanap, de az esetek többségében már a feladástól számított 24 órán belül teljesül a kézbesítés.

A szállítási idő minden esetben a raktárkészlettől függ és eszerint változhat. Erről mindenképp tájékoztatjuk már a rendelés visszaigazolásakor!

A számlát és a garancia levelet (nem minden termék rendelkezik vele, ebben az esetben a számlával tudja érvényesíteni a szavatossági igényét) a csomag tartalmazza.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani! A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru a Webáruház tulajdonában marad. Amennyiben Vevő a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy Webáruház jogosult elállni a szerződéstől.

VÁSÁRLÓ MINDEN ESETBEN OLYAN SZÁLLITÁSI CÍMET ADHAT MEG, AHOL A FUTÁR MUNKAIDŐBEN ELÉRHETI, VAGY MÁS, MEGBIZOTTNAK ÁTADHATJA A TERMÉKET. EGY RENDELÉSEN BELÜL KÉT SZÁLLITÁSI CÍMET MEGADNI NEM LEHETSÉGES, HISZEN A FUTÁR IS MENETREND ÉS TERÜLETI FELOSZTÁS SZERINT DOLGOZIK, IGY AZON NAPKÖZBEN MÓDOSITANI LEHETETLEN. KÉRJÜK EZEN INFORMÁCIÓK SZIVES BETARTÁSÁT!

CÉGÜNK FENNTARTJA A JOGOT, HOGY AMENNYIBEN EGY MEGRENDELŐ TÖBBSZÖRI ESETBEN MEGTAGADJA AZ ÁTVÉTELT, ANNAK ELLENÉRE, HOGY A MEGRENDELÉSI SZÁNDÉKÁT A FUTÁRNAK TÖRTÉNŐ ÁTADÁS ELŐTT NEM MONDTA LE, ÍGY CÉGÜNKNEK ANYAGI KÁRT OKOZ, KÉSŐBBI MEGRENDELÉS ESETÉN CSAK ELŐRE UTALÁS UTÁN ÁLL MÓDUNKBAN A FUTÁRNAK ÁTADNI A MEGRENDELT TERMÉKET!

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét (annak egy példányát szíveskedjen megtartani) és ne vegye át a csomagot, valamint haladéktalanul értesítsen bennünket telefonon vagy írásban! Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

 

 

Szállítási költségek

A szállítás költsége a vásárlás összege és a megrendelt termék, illetve termékek súlyától függ.

A házhoz szállítás díjszabása Magyarország területén:

 

50.000,- Ft értékhatárig:

0,1 - 3 kg 1.390,- Ft
3,1 - 5 kg 1.590,- Ft
5,1 - 10 kg 1.790,- Ft
10,1 - 15 kg 1.890,- Ft
15,1 - 20 kg 1.990,- Ft
20,1 - 25 kg 2.390,- Ft
25,1 - 31 kg 2.790,- Ft
31,1 - 50 kg 4.290, -Ft

 

Ingyenes házhoz szállítást biztosítunk minden 50.000 Ft feletti megrendelésre 30 kg súlyhatárig, előre utalás esetén!

 

 

Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Lajkó Hangszer azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Személyes átvétel esetén nem jön létre távértékesítési megállapodás, ez esetben az elállás joga a termék átvételéig gyakorolható. Személyes átvétel alatt az értendő, amikor a Vevő a Lajkó Hangszer üzlethelyiségében vásárolja meg a terméket!

 

Elállás jog gyakorlásának menete

- Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a határidő lejárta előtt az elérhetőségeink valamelyikére (postai vagy elektronikus úton) vagy jelezheti telefonon. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja az elállási nyilatkozat mintát is, ami letölthető .docx formátumban innen, vagy .pdf formátumban innen. Ha postai úton juttatja el nyilatkozatát, érdemes azt "ajánlott küldemény"-ként feladni, mivel így tudja igazolni a postára adás dátumát. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzése időpontját.

- A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével a Vevő köteles az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül Webáruháznak visszajuttatni az eredeti csomagolásban, hiánytalanul, továbbértékesítésre alkalmas állapotban, a használat látható nyomai nélkül. Ezen kritériumnak meg nem felelés esetén Webáruház a visszatérítendő összegből jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani. A Vevőnek felróható késedelem esetében a Ptk. általános kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.
Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

- A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videókamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges, későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

- A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vevő által megadott bankszámlaszámra Webáruház visszatéríti a termék vételárát (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges)

Felhasználó köteles a termék(ek)et indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címén személyesen leadni.

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(ek)et.

A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékekben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termékek jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termék(ek)et, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog

Ilyen esetek az alábbiak:

- Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ

- Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, tehát egyébként Webáruház készleten nem tartja.

- Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

- Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

- Amely termékek természetüknél fogva nem szolgáltathatóak vissza, különösen a következők esetében: CD-k, DVD-k, szoftverek, szoftvert is tartalmazó eszközök, folyóiratok, amennyiben azok csomagolását megbontották, illetve húrok, pengetők, dobverők, karbantartó eszközök amelyek használatbavétele megtörtént.

 

Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:

- Az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat

- Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az értékesítés akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.

- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely papír vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.

- Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen program- vagy technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.

- Az Eladó nem felelős továbbá semmilyen kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A kapcsolódás és a vásárlás minden esetben a Vevő felelősségére történik.

A fenti szabályozásnak megfelelően, ha élni kíván az elállás jogával, kérjük jelezze az elérhetőségeink egyikén.

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 

 

Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Amennyiben a termék bármilyen hibája a vásárló előtt a vásárláskor ismert volt (ez a szavatossági-, vagy garanciajegyen feltüntetésre került), erre a hibára szavatossági igény nem érvényesíthető. Amennyiben a vásárló igényét határidőn túl jelentette be, illetve ha a hiba oka az átadás után keletkezett, szavatossági igény nem teljesíthető. Bármilyen vitatott kérdésben a Fogyasztóvédelmi Hatóság által végzendő vizsgálat a döntő, melynek időtartama a szavatossági ügyintézés idejébe nem számít bele.

Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, szakszerűtlen karbantartásból, házilagos javításból, a illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.


A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak blokkal).
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
A vállalkozás a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze

 

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján a Lajkó Hangszer jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 12 hónap jótállást vállal. A garancia időtartama gyártónként eltérő lehet, de minimum 12 hónap. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy - Ptk. 685.§ d) pont). A jótállási idő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A jótállási igény a jótállási jegy, vagy a Lajkó Hangszer által kiállított számla másolatának bemutatásával érvényesíthető. Amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben jótállási jegyként is szolgál. A fogyasztási cikk szervizbe juttatásának költsége a Vevő-t terheli.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

Panaszkezelés

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Webáruház e-mail címén (info"kukac"lajko-hangszer.hu), vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

 

 

Látogatói hozzászólások, magatartás

Minden nem személyazonosságot felfedő adat, amit Ön oldalunkra küld/ír, nyilvánosan lesz kezelve. Szabadon másolhatunk és felhasználhatunk minden szöveget, adatot, képet, melyeket oldalunkra küld, akár reklámozás céljából is.

Nem írhat/küldhet olyan adatot/szöveget oldalunkra ami:

- fenyegető, obszcén, pornográf, hazugságon alapszik, faji megkülönböztetést hordoz magával és így megbotránkoztat más látogatókat;
- amihez, nincs meg szükséges licensze;
- ami arra bíztat másokat, hogy szegjenek meg bármilyen törvényt, illetve hazugságra buzdít másokat;
vagy
- ami technikailag káros (számítógépes vírusokat, trojan-okat, káros komponenseket, hamis szoftvereket) adatokat tartalmaz;

Nem használhatja céljától eltérően az oldalt (hackeléssel).

Teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal, hogy azon személyt, aki megszegi a fent leírtakat, személyazonosságára fény derüljön, helyzetüket lokalizálhassák.

 

 

Linkek az oldalunról/oldalunkra

Linkek, amelyek honlapunkon találhatók és más weblapokhoz irányítják kizárólag az ön kényelmét szolgálják. Ha használja ezeket a linkeket, elhagyja oldalunkat. Nem ellenőriztük ezeket az oldalakat, ezért nem vagyunk felelősek tartalmukért, vagy elérhetőségükért. Nem hagyjuk jóvá és nem vállaljuk a felelősséget azok tartalma, illetve a látogatásukból eredő következmények miatt, amely ezen oldalak használatából származhat. Ha úgy dönt, hogy használja az oldalunkon található linkeket, azt saját felelősségére teszi.

Ha linket szeretne készíteni honlapunkhoz, megteheti azt, ha az eredeti tartalomhoz linkel, nem készít replikát oldalunkról és betartja a következő feltételeket:
- nem távolítja el, vagy torzítja a logót;
- nem készít keretet az oldalhoz;
- nem állítja, hogy jóváhagyunk vagy hozzájárulunk bármilyen termékhez sajátjainkon kívül;
- nem mutatja be az eredetitől eltérően a kapcsolatát velünk, nem állít rólunk valótlan dolgokat;
- nem használ fel semmilyen terméket eltérően attól, ahogy az oldalunkon szerepel ;
- nem készít linket a mi oldalunkhoz olyan oldalról ami nem az öné;
- az ön weboldala nem tartalmaz másokat sértő, jogellenes tartalmakat illetve sérti a jóérzés határait;
Fenntartjuk a jogát, hogy a fenti feltételeket bármikor megváltoztassuk, ha szükségesnek tartjuk.

Teljes mértékben kárpótolnia kell minket abban az esetben, ha az ön hibájából cégünk bármilyen kárt szenved azzal, hogy megszegi a fent leírtakat.

 

 

Adatkezelés

Az webáruház használata során a Lajkó Hangszer részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a Lajkó Hangszer alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Lajkó Hangszer kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Lajkó Hangszer megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Lajkó Hangszer bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info"kukac"lajko-hangszer.hu e-mail címen. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Lajkó Hangszer Általános Szerződési és Felhasználási feltételeit, és adatkezelési elveit.

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.lajko-hangszer.hu/adatvedelem